𖤶   𖤸   𖤼  
       
       
       
       
       
       
  XXXXXX   XXXXXX   XXXXXX  
  𖥃   𖥎   𖥟  
       
       
       
       
       
       
  XXXXXX   XXXXXX   XXXXXX  
  𖥹   𖦘   𖦿  
       
       
       
       
       
       
  XXXXXX   XXXXXX   XXXXXX  
ibito by Huesamettin Ibikli