𖥎   𖥈   𖤼  
       
       
       
       
       
       
  XXXXXX   XXXXXX   XXXXXX  
  𖣲   𖣩   𖣘  
       
       
       
       
       
       
  XXXXXX   XXXXXX   XXXXXX  
  𖡵   𖡭   𖡚  
       
       
       
       
       
       
  XXXXXX   XXXXXX   XXXXXX  
ibito by Huesamettin Ibikli